KVKK Politikası

KVKK Politikası

İÇİNDEKİLER

1. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI 3
2. KAVRAMLARA AİT TANIMLAR 4
3. KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ORTAMLARI 5
4. ÇALIŞAN, ADAY, STAJYER VE FİZİKSEL ZİYARETÇİ KİŞİ GRUPLARI 5
4.1. Aday ve Stajyer Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler 5
4.2. Çalışan Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler 6
4.3. Fiziksel Ziyaretçi Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Veriler 7
4.4. Stajyer ve Adayların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları 7
4.5. Çalışanların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları 7
4.6. Çalışan, Stajyer ve Adayların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri 8
4.7. Stajyer ve Adaylar Hakkında Referans Araştırması Yapılması 9
4.8. Çalışan, Stajyer ve Adayların Kişisel Verilerine İlişkin Hakları 9
4.9. Stajyerlik ve Adaylık Sürecinde Toplanan Kişisel Verilerden İşe Alım Halinde İşlenmesine Devam Edilecek Olanlar 10
4.10. Çalışanların, Stajyer ve Adayların Kişisel Verilerinin Güvenliği 10
5. MÜŞTERİ – TEDARİKÇİ-TEDARİKÇİ YETKİLİSİ ve ya TEDARİKÇİ ÇALIŞANI 10
5.1. Müşterilere İlişkin Toplanan Kişisel Veriler 10
5.2. Tedarikçi ve ya Tedarikçi çalışanı Toplanan Kişisel Veriler 10
5.3. Müşterilerin ve Tedarikçi ve ya Tedarikçi Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları 10
5.4. Müşterilerin ve Tedarikçi ve ya Tedarikçi çalışanı Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri 12
5.5. Müşterilerin ve Tedarikçi ve ya Tedarikçi çalışanı Kişisel Verilerine İlişkin Hakları 12
6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER 13
6.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 13
6.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 13
6.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 13
6.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 13
6.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 13
7.KİŞİ GRUPLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI 14
7.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 14
7.2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 14
7.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması 15
7.4. WORK GENİUS DANIŞMANLIK’ ın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 15
7.5. Kişi Gruplarının Kişisel Verisini Alenileştirmesi 15
7.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 15
7.7. Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi 15
7.8. Kişi Grubunun Kişisel Verilerinin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi 16
8. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER 16
8.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi 16
8.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller 16
9. KİŞİ GRUBUNUN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ 16
10. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ 17
11. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 18
11.1. İşlenme Koşulları 18
11.2. İşleme Amaçları 18
12. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİ VE/VEYA YURTDIŞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI 20
12.1. Kişisel Verilerin Aktarılması 20
12.2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları 20
13. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ 21
14. KİŞİ GRUPLARININ YASAL HAKLARI VE KULLANMA YÖNTEMLERİ 22
14.1. KVKK Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Haklar 22
14.2. Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılmasına İlişkin Esaslar 22
15. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK 23

1. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI (“Politika”), WORK GENİUS DANIŞMANLIK YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ (“WORK GENİUS DANIŞMANLIK”) tarafından gerçekleştirilmekte olan işleme faaliyetlerine ve işlenmekte olan kişisel verilerin korunmasına yönelik iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

2010 yılında yapılan değişiklik sonucunda Anayasanın 20. maddesine eklenen fıkra ile kişisel verilerin korunması Anayasal güvence altına alınmış ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öncelikle bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda WORK GENİUS DANIŞMANLIK, şirket bünyesinde farkındalığın oluşması için gerekli çalışmaları düzenleyerek ve iç işleyişi kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumlu hale getirerek bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Bu Politika, WORK GENİUS DANIŞMANLIK tarafından kişisel verilerin korunması kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır.

2. KAVRAMLARA AİT TANIMLAR

AÇIK RIZA Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
ANONİM HALE GETİRME Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler, çalışanlar.
KİŞİSEL VERİ Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
VERİ İŞLEYEN Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
VERİ SORUMLUSU Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir.
KVKK 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

3. KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ORTAMLARI

WORK GENİUS DANIŞMANLIK tarafından kişisel veriler aşağıdaki kayıt ortamları aracılığıyla işlenmektedir.

 • Sunucular 
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
 • Kişisel bilgisayarlar 
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 • Yazılımlar (ofis yazılımları, kamera sistemi, devlet kurumlarına ait yazılımlar)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Elektronik olmayan yazılı, basılı, görsel ortamlar
 • Mail sitemleri
 • Hosting Servis Sağlayıcı 
 • Local Sunucu
 • Kilitli ve kilitli olmayan dolaplarda

4. ÇALIŞAN, ADAY, STAJYER VE FİZİKSEL ZİYARETÇİ KİŞİ GRUPLARI

4.1. Stajyer ve Aday Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

WORK GENİUS DANIŞMANLIK, iş başvurusu amacıyla stajyer veya kendisine başvuran aday kişi grubuna ilişkin olarak aşağıdaki veri çeşitlerini işlemektedir;

 • Özgeçmiş, iş tecrübesi, eğitim durumu, yabancı dil belgesi ile diğer sertifikaları, Src Belgesi
 • Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hali, İmza, Fotoğraf, Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy, Cinsiyeti,
 • Telefon, Adres, E-mail, tercih ettiği bir yakının telefon numarası (iletişim bilgileri),
 • Giriş- çıkış kayıtları ve kamera kayıtları,
 • Telekonferans, görüntülü görüşme, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda edilen bilgilerin kayıtları,
 • Yakın bilgisi (Acil durumlarda aranabilecek)
 • Referanslar veya WORK GENİUS DANIŞMANLIK tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler,
 • Ücret beklentisi, engellilik ve hükümlülük durumu, askerlik durumu, sabıka kaydı, SSK no, vergi no, ücret ödeme şekli gibi bilgileri işleyebilir. 

4.2. Çalışan Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

WORK GENİUS DANIŞMANLIK, iş ilişkisi/ iş sözleşmesinin ifası nedeni ve amacıyla çalışan kişi grubuna ilişkin ilişkin olarak aşağıdaki veri çeşitlerini işlemektedir;

 • Özgeçmiş, fotoğraf, iş tecrübesi, eğitim durumu, diploma, yabancı dil belgesi ile diğer sertifikaları,
 • Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Sicil No, Kimlik Seri No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hali, Kan Grubu, İmza, Fotoğraf, Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No, Aile Seri No, Cinsiyeti, Eş Adı Soyadı-Eş Mesleği
 • Telefon numarası, Adres, E-mail adresi (iletişim bilgileri),
 •   Referanslar veya WORK GENİUS DANIŞMANLIK tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler,
 • Ücret beklentisi, engellilik ve hükümlülük durumu, ücret ödeme şekli gibi bilgiler, İcra Takip belgeleri, Mahkeme tarafından iletilen yasal evraklar
 • Sabıka kaydı, sağlık raporu 
 • Banka hesap bilgileri, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Asgari Geçim İndirimi hakkında bilgiler, 
 • Askerlik tescil belgesi, SGK hizmet dökümü, Vukuatlı nüfus kayıt örneği, geçici çalışma belgesi, Adli Sicil Belgesi
 • İzin dilekçeleri, İşe gelmeme tutanakları, Çalışanın eşine ve Çocuklarına ait kimlik fotokopisi, Evlilik cüzdanı
 • Fotoğraf kamera kayıtları, iş seyahatleri bilgileri, özel sağlık sigortası bilgileri,
 • Pasaport, Vize, Çalışma izni, Vekalet
 • Araç zimmet bilgileri, iş kıyafet bedenleri, risk yönetim bilgileri, konum verilerini işlemektedir.

4.3. Fiziksel Ziyaretçi Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Veriler

WORK GENİUS DANIŞMANLIK fiziksel güvenliğin sağlanması maksadıyla, fiziksel ziyaretçilerinin ilişkin olarak aşağıdaki veri çeşitlerini işlemektedir;

 • Adı-Soyadı, ziyaret tarihi, varsa araç plakası, kamera kayıtları, kime geldiğini içeren kişisel verilerini işlemektedir.

4.4. Adayların ve Stajyerlerin Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

WORK GENİUS DANIŞMANLIK başvurunun niteliğini dikkate alarak adayın aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerini işlemektedir:

 • Stajyer veya Adayın niteliğini, tecrübesini, ilgisini ve açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında referans araştırması yapmak,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
 • Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
 • WORK GENİUS DANIŞMANLIK ’in uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gereken faaliyetleri icra etmek.

4.5. Çalışanların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

WORK GENİUS DANIŞMANLIK çalışan kişi grubunun aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerini işlemektedir:

 • WORK GENİUS DANIŞMANLIK ’in uyguladığı iş sözleşmesi ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Çalışanların sağlık promosyonlarından (kan bağışı, özel hastane anlaşması) vb. süreçlerden yararlanmasının sağlanabilmesi,
 • Acil durum süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Denetim etik faaliyetlerin yürütülebilmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Çalışanın istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Personellere maaş hesabı açılması, gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi, telefon verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Çalışanın görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla;
 • Çalışanın maaşına konulan maaş hacizlerinin takibi amacıyla,
 • WORK GENİUS DANIŞMANLIK’ in kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,
 • Şirket seyahatlerinin organize edilmesi amacıyla,
 • Acil durumların varlığı halinde Çalışanın kendi rızası ile verdiği kişiler ile iletişime geçilmesi amacıyla,
 • İşe giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,
 • Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
 • Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlemek amacıyla,
 • İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gereken faaliyetlerin icra etmek.

4.6. Çalışanların, Stajyerlerin ve Adayların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

İşe alım sürecinde adayların kişisel verileri bu Politika ’da belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla birlikte veya ek olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanmaktadır:

 • Matbu veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formu,
 • Adayların WORK GENİUS DANIŞMANLIK’ e e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri, İşkur, İK siteleri ile Linkedin,
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile WORK GENİUS DANIŞMANLIK tarafından yapılan araştırmalar.

WORK GENİUS DANIŞMANLIK toplanan kişisel verileri bilgisayar sistemleri ve insan kaynakları personeli vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işler.

4.7. Adaylar ve Stajyerler Hakkında Referans Araştırması Yapılması

WORK GENİUS DANIŞMANLIK, adaylar ve stajyerler hakkında, adayların ve stajyerlerin iş başvuru formunda ilgili alanları doldurmak suretiyle belirtmiş olduğu bilgiler ile referans araştırması yapabilir. 

Yapılacak referans araştırması genel olarak adayın ve stajyerin verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmeye yönelik olacaktır. Ayrıca adayın ve stajyerin kendisi hakkında sakladığı ve WORK GENİUS DANIŞMANLIK açısından risklerin doğmasına sebep olabilecek bilgileri tespit etmek de yapılabilecek araştırmanın amaçları arasında olacaktır.

Referans araştırması yapılması amacıyla iletişime geçilecek olan kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğü ilk iletişim anında WORK GENİUS DANIŞMANLIK yetkilisi tarafından yerine getirilecektir.

Yapılacak referans araştırması kapsamında üçüncü kişilerle adaylara ait kimlik bilgileri, iş ve eğitim tecrübeleri gibi gerekli kişisel veriler paylaşılabilir. Ayrıca stajyerler ve adaylar hakkında üçüncü kişilerden kişisel veri elde edilebilir.

Stajyerler ve Adaylar, kendileri ile ilgili yapılacak referans araştırması hakkında her zaman WORK GENİUS DANIŞMANLIK ile irtibat kurabilir.

4.8. Çalışanların ve Adayların Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. Maddesinden kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen adaylar bu Politika ‘da açıklanan usul ve esaslar kapsamında WORK GENİUS DANIŞMANLIK’ e başvurabilirler.

4.9. Stajyerlik ve Adaylık Sürecinde Toplanan Kişisel Verilerden İşe Alım Halinde İşlenmesine Devam Edilecek Olanlar

İşe alım süreçleri boyunca stajyer ve aday hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, adayın ilgili açık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılır.

4.10. Çalışanların, Stajyerlerin ve Adayların Kişisel Verilerinin Güvenliği

WORK GENİUS DANIŞMANLIK işlediği kişisel verilerin güvenliği bakımından, veri konusu kişi grupları (aday, stajyer gibi) arasında ayrım gözetmez. Kişisel verilerin güvenliği hakkında detaylı bilgi bu dokümanın kişisel verilerin güvenliğine ilişkin bölümünde yer almaktadır.

5. MÜŞTERİ

5.1. Müşterilere İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

WORK GENİUS DANIŞMANLIK tarafından müşteriye sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, WORK GENİUS DANIŞMANLIK tarafından temin edilerek ve WORK GENİUS DANIŞMANLIK ürün ve hizmetlerini kullanımınız süresince aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Ad ve soyadı, telefon numarası, elektronik posta adresi (iletişim bilgileri),
 • Müşteri talepleri, öneriler ve siparişler.
 • Mevzuattan kaynaklanan veriler

5.2.Tedarikçi veya Tedarikçi çalışanı İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

 • Ad ve soyadı, telefon numarası, elektronik posta adresi (iletişim bilgileri),
 • Kimlik bilgileri, imza, iletişim bilgileri, Adres, TC kimlik numarası

5.3. Müşterilerin ve Tedarikçi veya Tedarikçi çalışanı Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

WORK GENİUS DANIŞMANLIK, müşteriye sunduğu hizmet ile aralarındaki iş ilişkisini dikkate alınarak müşterinin aşağıdaki amaçla kişisel verilerini işlemektedir:

 • Müşteri tarafından istek doğrultusunda doldurulmuş bulunan öneri ve talep formlarının değerlendirilmesi ve işin geliştirilmesi. 
 • Müşteriye sağlanan kargo vb.  hizmetlerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilmesi.
 • İrsaliye Fatura gönderimi için verilerden yaralanmak 
 • Her hangi bir uyuşmazlıkta uyuşmazlığın giderilmesi için kullanmak
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
 • Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerinin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/ Şikâyetlerin Takibi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

5.4. Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

Görüşme ve/ veya değerlendirme sürecinde müşterilerin kişisel verileri bu Politika’ da belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla birlikte veya ek olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir:

 • Sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda; e-posta, yazılı dilekçe/ öneri-talep formları/ teknik servis formları ile. Çağrı Merkezi/Telefon
 • Sözlü
 • Elden Teslim 
 • Basılı Sözleşme/Taahhütname/ Form
 • Dijital Sözleşme/Taahhütname/ Form
 • Web sitesi 
 • E-posta
 • Posta
 • Faks
 • CCTV
 • Teknik Data 
 • Bordro Yazılımı

5.5. Müşterilerin Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“KVKK”) kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen müşteriler bu Politika ‘da açıklanan usul ve esaslar kapsamında WORK GENİUS DANIŞMANLIK’ e başvurabilirler.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

WORK GENİUS DANIŞMANLIK, kişisel verilerin korunması konusunda şirket politikası olarak özel bir hassasiyet göstermekte olup bu doğrultuda aşağıdaki temel ilkelerin ışığında hareket etmektedir.

6.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

6.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişi gruplarının işlenen kişisel verilerinin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler WORK GENİUS DANIŞMANLIK bünyesinde oluşturulur. 

6.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel veriler açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir. Verilerin hangi amaçla işleneceği, aşağıda detaylı olarak yer almaktadır.

6.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel veriler öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

6.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

WORK GENİUS DANIŞMANLIK kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel veriler WORK GENİUS DANIŞMANLIK’nin Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7.KİŞİ GRUPLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

İlgili kişi gruplarının açık rızası, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini olanaklı kılan hukuka uygunluk sebeplerinden sadece bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yer alan diğer hukuka uygunluk sebeplerinden birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir.

Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerinden yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veri olması halinde ise; aşağıda “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller” başlığı içerisinde yer alan koşullar uygulanır. Kişi grupları, işbu Politika ile işlenen kişisel verilerinin hangileri olduğu, kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve hangi sebeplerle işlendiği, kişisel verilerinin hangi kaynaklardan toplandığı, bu kişisel verilerin kimlerle paylaşılacağı ve nasıl kullanılacağı gibi konular hakkında bilgilendirilir.

7.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, WORK GENİUS DANIŞMANLIK verisi işlenecek kişi gruplarının ayrıca açık rızasını almadan kişisel verilerini işler. Örneğin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca üyelik, ticari elektronik izni verilmesi, sipariş, ödeme, teslimat, ürüne ilişkin iptal veya iade gibi süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi.

7.2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişi grubunun kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir.

7.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veriler işlenebilir. 

7.4. WORK GENİUS DANIŞMANLIK’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde açık rıza alınmaksızın kişi grubunun kişisel verileri işlenebilir. 

7.5. Kişi Gruplarının Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Kişi grubunun, kişisel verisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, açık rızaya gerek olmaksızın veriler işlenebilir. Örneğin Üye’nin internette, sosyal medya hesaplarında herkese açık olarak paylaşmış olduğu kişisel veriler, bu paylaşım iradesine uygun ve ölçüde olduğu takdirde işlenebilecektir.

7.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir. Örneğin Üye’nin mahkemeye yapmış olduğu bir şikayete istinaden bilgilerinin bu şikayet dosyasına konulması.

7.7. Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

Kişi grubunun temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla WORK GENİUS DANIŞMANLIK’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın kişisel verileri işlenebilir. Örneğin: Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla WORK GENİUS DANIŞMANLIK tarafından memnuniyet anketleri yapılması.

7.8. Kişi Grubunun Kişisel Verilerinin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişi grubunun kişisel verileri, yukarıda madde 5(2)’de belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenecektir.

8. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

Kişisel verilerin bir kısmı, “özel nitelikli kişisel veri” olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır.

8.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler, kişi grubunun açık rızası olması halinde, bu Politika’ da belirtilen ilkeler ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir.

8.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller

Özel nitelikli kişisel veriler, kişi grubunun açık rızası bulunmayan durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenebilecektir:

 • Kişi grubunun sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişi grubunun sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

9. KİŞİ GRUBUNUN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişi grubu WORK GENİUS DANIŞMANLIK tarafından bilgilendirilir. Bu kapsamda WORK GENİUS DANIŞMANLIK irtibat kişisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişi gruplarının sahip oldukları haklar kendilerine bildirilir.

Kişi gruplarının, kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etmesi halinde ………………..kep.tr ve ……………….com e-posta adreslerine, kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da WORK GENİUS DANIŞMANLIK sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek ya da …………………………………………… adresine yazılı başvuruda bulunulması halinde gerekli bilgilendirme yapılır.

WORK GENİUS DANIŞMANLIK İrtibat Kişisi: …………………

10. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

Bu POLİTİKA kapsamında, WORK GENİUS DANIŞMANLIK tarafından kişi gruplarının aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileri işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Çalışan İşlem Bilgisi
 • Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi
 • Özlük Bilgisi
 • Meslek Deneyim Bilgisi
 • Denetim Teftiş Bilgisi
 • Yan Haklar ve Menfaat Bilgisi
 • Talep ve Şikayet Yönetimi Bilgisi
 • Lokasyon Verisi
 • Risk Yönetim Bilgisi
 • Araç Plaka Bilgisi

11. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

11.1. İşlenme Koşulları

Kişisel veriler aşağıdaki koşullarla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu koşullar;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerinizin WORK GENİUS DANIŞMANLIK tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin WORK GENİUS DANIŞMANLIK’ in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin kişi grubu tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde WORK GENİUS DANIŞMANLIK tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerin WORK GENİUS DANIŞMANLIK tarafından işlenmesinin WORK GENİUS DANIŞMANLIK veya kişi gruplarının veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Kişi gruplarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla WORK GENİUS DANIŞMANLIK’ in meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • WORK GENİUS DANIŞMANLIK tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının ilgili kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da ilgili kişinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.

Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için WORK GENİUS DANIŞMANLIK kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

11.2. İşleme Amaçları

WORK GENİUS DANIŞMANLIK kişisel verileri; aşağıda belirtilen amaçlarla işlemektedir:

Aday- Çalışan-Stajyer Grubu için:

 • İşe alım süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi, 
 • Adayların değerlendirilebilmesi, 
 • Özlük dosyasının oluşturulması, 
 • Performans değerlendirmesi yapılabilmesi, 
 • İşin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, 
 • İş akdi çerçevesinde çalışan kişilerin genel sigorta, özel sigorta ve sair işlemlerinin yürütülebilmesi, 
 • Yan hak süreçlerinin yönetilebilmesi, periyodik sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi, işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, 
 • Ödüllendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, 
 • Şirket içi organizasyonların yapılması, 
 • Yurtiçi/yurtdışı ziyaretlerin organize edilmesi
 • Kanuni takibat işlemlerinin yapılması

 Müşteri Grubu için:

 • Müşteri tarafından istek doğrultusunda doldurulmuş bulunan öneri ve talep formlarının değerlendirilmesi ve işin geliştirilmesi.
 • Müşterilere  sağlanan teknik servis vb. hizmetlerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi.
 • Kanuni takibat işlemlerinin yapılması 
 • Müşterilere sağlanan  kargo vb. hizmetlerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi.

Soruşturmayı veya yargılamayı yürüten makamı temsil eden kamu görevlisi, idari kurum çalışanı için:

 • Yasal ve idari süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve belgelerin temini.
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi. 
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerinin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yasal gereksinim
 • Anlaşmazlıkların Çözümü

Çevrimiçi Ziyaretçi için:

 • Yasal düzenlemelere uyum gereği.
 • Çevrimiçi ziyaretçi ve kullanıcıların sistem hareketlerinin loglanması.

Hissedar/Ortak için:

 • Yasal ve idari süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve belgelerin temini

12. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİ VE/VEYA YURTDIŞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişi grubuna ait kişisel veriler, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere (üçüncü taraf şirketlere, üçüncü gerçek kişilere) aktarılabilmektedir.

12.1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, KVKK Madde 8 ve Madde 9’da öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda üçüncü kişilere aktarılabilir.

Siteye üye olmayan çevrimiçi ziyaretçilerin anonim nitelikteki bilgileri, site kullanım alışkanlıkları cookieler ile toplanmakta ve paylaşılabilmektedir.

12.2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan veri konusu kişi gruplarına aktarılabilir:

 • İş ortaklarına (Bağımsız Denetmenler, Anlaşmalı olunan sigorta şirketleri),
 • Firmanın sosyal medya hesaplarında bu hesapları takip eden kişiler ile( şirket içinde kutlama ve etkinliklerde kişilerin açık rızaları doğrultusunda(fotoğraf paylaşımı da dahil) çekilen fotoğraf ve videolar için),
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • SMMM firmasına ve yemek kartı şirketine
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine (Şirket Avukatı/ Hukuk Müşaviri, İşyeri Hekimi).

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile aktarılmaktadır:

 • WORK GENİUS DANIŞMANLIK’ in uyguladığı iş sözleşmesi ilkelerini geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Çalışanların sağlık promosyonlarından (kan bağışı, özel hastane anlaşması)  vb. süreçlerden yararlanmasının sağlanabilmesi,
 • Acil durum süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlenmesi.

13. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler alınmaktadır.

Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkasının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanır. Sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği sağlanırken diğer kişisel verilere göre daha katı önlemler alınır.

Yetkilendirilmiş kişiler gereken güvenlik kontrollerinden geçirilir. Ayrıca bu kişiler görev ve sorumlulukları hakkında eğitilir.

Kişisel verilere erişim kayıtları teknik imkânlar elverdiği ölçüde tutulur ve bu kayıtlar düzenli aralıklarla incelenir. Yetkisiz erişim söz konusu olduğunda derhal soruşturma başlatılır.

WORK GENİUS DANIŞMANLIK işlenen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki yükümlülüklere uyar:

 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin konularda hukuka uygun ve dürüst davranma,
 • Kişisel verileri doğru, tam ve eksiksiz işleme,
 • Güncelliğini kaybeden kişisel verilerin güncellenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapma,
 • Kişisel verilerin işlenmesinde herhangi bir hukuka aykırılık fark ettiğinde ilgili yöneticiyi bilgilendirme,
 • Kişisel verilere ilişkin kanuni hakların kullanılabilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapma.

14. KİŞİ GRUPLARININ YASAL HAKLARI VE KULLANMA YÖNTEMLERİ

14.1. KVKK Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Kişisel verilere ilişkin olarak kişi gruplarının kullanabileceği haklar KVKK Madde 11’de yer almakta olup, aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

14.2. Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılmasına İlişkin Esaslar

Kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için kişiler, ……kep.tr ve ………..com e-posta adreslerine, kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da WORK GENİUS DANIŞMANLIK sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek ya da   …………com.tr  sayfasında yer alan KVK Başvuru Formu’nu kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu şekilde yapacağınız başvurulara en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

15. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK

İşbu Politika yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika değişen koşullara ve mevzuata uyum amacıyla güncellenebilecektir. İlgili güncelleme hakkında…………com.tr adresi üzerinden bilgi verilecektir.

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Başvuru Formu